دانلود انیمه If Her Flag Breaks

دانلود انیمه If Her Flag Breaks

هاته سوتا پسر دبیرستانی است که توانایی تجسم "پرچم" ها را برای رویدادهای آینده مانند "پرچم مرگ"، "پرچم دوستی" و "پرچم عاشقانه" دارد. با وجود توانایی مشاهده پرچم، او از دوستی با دیگران به دلیل الف

1 فصل کامل قرار گرفت.