دانلود انیمه The King of Fighters: Destiny

دانلود انیمه The King of Fighters: Destiny

این نمایش به دنبال ورود کیو به شهر جنوبی است که در آنجا باید با جنگنده مهیب دیگری به نام تری برخورد کند. ده سال از فاجعه ای می گذرد که زندگی او را برای همیشه تغییر داد.

1 فصل کامل قرار گرفت.