دانلود انیمه Manga Mito Komon

دانلود انیمه Manga Mito Komon

مامور ویژه میتو کومون و همراهان شجاعش به سراسر کشور سفر می کنند تا مشکلات مردم را از نزدیک ببینند و ظلم های احتمالی حاکمان محلی دولتی را مدیریت کنند.