دانلود انیمه Ninja Collection

دانلود انیمه Ninja Collection

گروهی از نینجاها به نام "Toukeshuu" در توکیوی امروزی که رویاها و آرزوها در آن شناور هستند، قرار است تا با استفاده از تکنیک های باستانی که در طول نسل ها منتقل شده است جلوی گسترش "تاریکی" را که در جهان حاکم است، بگیرند.

1 فصل کامل قرار گرفت