دانلود انیمه SSSS.Gridman

دانلود انیمه SSSS.Gridman

موجودی که خود را "مامور هایپر گریدمن" می نامد، از طریق یک کامپیوتر قدیمی با یوتا دبیرستانی تماس می گیرد و او را برای مبارزه با ترور قریب الوقوع استخدام می کند.

1 فصل کامل قرار گرفت