دانلود انیمه Attack on Titan

دانلود انیمه Attack on Titan

پس از نابودی شهر زادگاهش و کشته شدن مادرش ، ارن یئگر جوان قسم می خورد که زمین را از انسان شایع تایتان ها پاک کند که بشریت را به مرز نابودی کشانده است.

4 فصل پارت 2 کامل قرار گرفت.