دانلود انیمه Black Clover

دانلود انیمه Black Clover

آستا و یونو با هم در یک کلیسا رها شدند و از آن زمان به بعد جدا نشدنی بودند. در کودکی ، آنها قول دادند که با یکدیگر رقابت خواهند کرد تا ببینند چه کسی امپراتور بعدی ماگوس خواهد شد.

تمامی قسمت ها کامل قرار گرفت