دانلود انیمه Freezing

دانلود انیمه Freezing

زمین در آینده نزدیک توسط موجودات بعدی به نام NOVA در معرض تهدید قرار گرفته است. تنها راه برای شکست دادن این موجودات استفاده از دختران تغییر یافته ژنتیکی (پاندورا) است. آنها با پسران جفت می شوند (Lim

2 فصل کامل قرار گرفت .