دانلود انیمه Chaika: The Coffin Princess Avenging Battle

دانلود انیمه Chaika: The Coffin Princess Avenging Battle

جستجو برای بقایای اجساد امپراطور گاز ادامه دارد. چایکا هنوز در جستجوی دانستن اینکه واقعاً کیست و هدفش چیست. به طور مشابه، چایکای سرخ به جستجوی بقیه بقایای امپراتور گاز ادامه می دهد. شرکت ژیلت

2 فصل کامل قرار گرفت.