دانلود انیمه Kaiketsu Zoro

دیگو وگا از سفر تحصیلی خود باز می گردد تا دریابد سرزمینش تحت دیکتاتوری ارتش است. دیگو که از تماشای بیکار امتناع می کند، خود را به شکل زورو در می آورد تا از ضعیفان و ستمدیدگان محافظت کند.