دانلود انیمه Stand My Heroes: Piece of Truth

دانلود انیمه Stand My Heroes: Piece of Truth

مواد مخدر به مرکز درگیری در ژاپن تبدیل شده است و جرم و جنایت مربوط به آنها در حال افزایش است. اداره پلیس تصمیم گرفت یک واحد STAND ایجاد کند که شامل کارشناسان و متخصصان متخصص برای رسیدگی به این موضوع باشد.

1 فصل کامل قرار گرفت.