دانلود انیمه The Kawai Complex Guide to Manors and Hostel Behavior

دانلود انیمه The Kawai Complex Guide to Manors and Hostel Behavior

به لطف انتقال شغلی والدینش، یوسا، دانشجوی سال اول دبیرستان، سرانجام از زندگی مستقل در مجتمع کاوای، یک پانسیون لذت می برد. ریتسو، سنپایی که او او را تحسین می کند، نیز مانند چند فرد «بی نظیر» دیگر در آنجا زندگی می کند.

1 فصل کامل قرار گرفت.