دانلود انیمه Love Live!: School Idol Project

دانلود انیمه Love Live!: School Idol Project

وقتی خبر می رسد که مدرسه به دلیل تعداد ضعیف دانش آموزان جدید تعطیل می شود، هونوکا و چند تن از دوستانش با هم جمع می شوند و یک گروه مدرسه Idol تشکیل می دهند تا از تعطیلی مدرسه جلوگیری کنند.

2 فصل کامل قرار گرفت .