دانلود انیمه Super Dimension Fortress Macross

دانلود انیمه Super Dimension Fortress Macross

یک سفینه فضایی بیگانه بر روی زمین سقوط می کند و اسرار او منجر به جنگی ناامیدانه علیه دشمن بیگانه ای می شود که برای بازیابی کشتی فرستاده شده است.

1 فصل کامل قرار گرفت