دانلود فیلم 2021 Hotel Poseidon

دانلود فیلم 2021 Hotel Poseidon

دیو با اکراه وانمود می کند که مدیر هتل پوزیدون است، جایی که قارچ دیوارها را می پوشاند و نظراتی مانند "شکوه محو شده" و "زمان های بهتری را دیده است" برای توصیف این تاسیس کاملا کوتاهی می کند. او در راهرو سرگردان است