دانلود انیمه Blend S

دانلود انیمه Blend S

ساکورانومیا مایکا ذاتاً فردی بدشانسی است که همیشه با مشکل مواجه می شود، اما دینو را می شناسد که یک کافه را مدیریت می کند. با این حال، این هیچ کافه ای نیست، زیرا پیشخدمت ها باید مطابق "ویژگی های" خود عمل کنند.

1 فصل کامل قرار گرفت.