دانلود سریال The king of tears, Lee Bang-won

پادشاه اشک ها، لی بنگ وون نور جدیدی بر رهبر یی بانگ وون می اندازد که ابتکار عمل برای تأسیس امپراتوری چوسون را در پایان سلسله گوریو و اوایل سلسله چوسون زمانی که نظم باستانی گوریو از بین رفت.

قسمت 32 فصل یک اضافه شد